Președinte și Vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice @ SGG

Anunt valabil pana la data de 2023-10-13
Companie: Secretariatul General al Guvernului
Specializare: Project Manager, Organizatoric
Tip job: Full Time
Nivel: Senior, Middle

Secretariatul General al Guvernului (SGG) organizează procesul de selecție a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

 

Scopul procesului de selecție

Procesul de selecție se derulează în contextul îndeplinirii Jalonului 440 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca scop operaționalizarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).
AMEPIP este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului.

AMEPIP este condusă de un preşedinte şi de doi vicepreşedinţi, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului, în urma derulării unui proces de selecție.

 

Descrierea procesului de selecție

Procesul de selecție a președintelui și celor doi vicepreședinți ai AMEPIP este prevăzut în Capitolul IV din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 şi se desfăşoară cu respectarea principiului selecţiei deschise, al competenţei profesionale, al egalității de tratament, al transparenţei și al nediscriminării.

Procesul de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al AMEPIP se desfăşoară în două etape:
a) evaluarea dosarelor de candidatură;
b) interviul.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunțului privind organizarea procesului de selecție a candidaților.

Dosarele candidaților se depun la Registratura Secretariatului General al Guvernului, situată în Piața Victoriei nr. 1, Sector 1, București, intrarea C, și prin email la adresa [email protected].

Termenul de desfăşurare a etapei de evaluare a dosarelor de candidatură este de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului pentru depunerea dosarelor, iar etapa interviului are loc în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării listei candidaţilor declaraţi admişi.

 

Condiții de participare

Persoana care candidează pentru a ocupa funcţia de președinte sau pentru cea de vicepreședinte al AMEPIP trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii generale:

 • să deţină cetăţenia română;
 • să cunoască limba română şi o limbă de circulaţie internaţională, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare pentru exercitarea funcţiei, atestată pe bază de examen medical, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu fi suferit condamnări penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu se afle în perioada de interdicţie de trei ani de a ocupa funcţii sau demnităţi publice, prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu fi fost lucrător sau colaborator al Securităţii, în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • să nu îi fi fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare imputabile ei în ultimii 3 ani.

Persoana care candidează pentru a ocupa funcţia de preşedinte sau pe cea de vicepreşedinte al AMEPIP trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii de pregătire şi experienţă profesională:

 • să fie absolvent cu diplomă de studii universitare, finalizate cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, al administraţiei publice, managementului sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare;
 • să îndeplinească condiţiile de vechime de cel puţin 10 ani de experienţă profesională în domeniul economic sau financiar, management sau juridic, dintre care cel puţin 7 ani în funcţii de conducere executivă în societăţi cu capital privat, în întreprinderi publice sau în funcţii de conducere în administraţia publică, perioadă în care a exercitat atribuţii de conducere sau supraveghere asupra unor întreprinderi publice.

 

Dosarul de candidatură

Dosarul de înscriere a candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, respectiv pentru cea de vicepreşedinte al AMEPIP trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere, personalizată pentru funcția de președinte sau pentru cea de vicepreședinte al AMEPIP;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, documente care să ateste competențele în ceea privește cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 • curriculum vitae tehnoredactat şi semnat, cu menționarea funcției pentru care candidează;
 • scrisoare de intenţie;
 • cel puţin o scrisoare de recomandare de la angajatori anteriori;
 • extras Revisal/copie după carnetul de muncă/copie după contracte de mandat/copie după adeverinţe care atestă experienţa profesională;
 • documente/adeverinţă din care să rezulte experienţa în administrarea sau managementul unor societăţi din sectorul public şi privat;
 • cazier judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • formular - declarație publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.

 

CRITERII DE SELECȚIE

 

Modalitatea de evaluare

 

Bibliografia specifică:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 617 din 27 iulie 2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 639 din 28 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare:
  − TITLUL IV Persoana juridică
  − Din TITLUL IX Diferite contracte speciale:
  − CAP. VII, Contractul de societate,
  − CAP. IX, Contractul de mandat
  − Cartea V, Capitolul IV – Răspunderea Civilă
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cap. I Dispoziții generale din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ‐teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr.500/2004 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome.
 • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.
 • OECD Review of the Corporate Governance of State‐Owned Enterprises in Romania
 • Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Principles of Corporate Governance 
 • OECD Corporate Governance Factbook 2021
 • Ghid privind raportarea ESG

Trimite aplicatia ta la: [email protected]


Branded


Related