Differentiated Segmentation Strategy

Una dintre cele patru abordari (impreuna cu strategia de segmentare concentrata, strategia expansiunii segmentului de piata si strategia expansiunii liniei de produse) disponibile pentru o firma in legatura cu segmentul sau segmentele pe care le vizeaza; in segmentarea diferentiata o firma opereaza in mai multe sau in toate segmentele unei piete si dispune de produse care vizeaza fiecare segment. Vezi Segmentation Strategies (strategii de segmentare); Concentrated Segmentation Strategy (strategia concentrata de segmentare); Market Segment Expansion Strategy (strategia de expansiune a segmentului de piata); Product Line Expansion Strategy (strategia expansiunii liniei de produse).

One of four possible approaches (with concentrated segmentation strategy, market segment expansion strategy and product line expansion strategy) available to a firm in relation to the segment or segments it wishes to target; in a differentiated segmentation approach a firm operates in several or all segments and targets different products to each. See Segmentation Strategies; Concentrated Segmentation Strategy; Market Segment Expansion Strategy; Product Line Expansion Strategy.