Lege privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tiparituri si alte documente grafice si audiovizuale

Lege nr. 594 din 15/12/2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tiparituri si alte documente grafice si audiovizuale
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tiparituri si alte documente grafice si audiovizuale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 280 din 30 noiembrie 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
"LEGE privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Se constituie si se organizeaza Depozitul legal de documente, indiferent de forma acestora si de modalitatile de stocare, denumit in continuare Depozitul legal.
(2) Depozitul legal functioneaza ca fond intangibil."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Depozitul legal cuprinde urmatoarele categorii de materiale, produse in serie, indiferent daca sunt destinate unei difuzari comerciale sau gratuite:
a) carti, brosuri, fascicole separate;
b) ziare, reviste, almanahuri, calendare, agende si alte publicatii periodice sau seriale;
c) extrase din periodice;
d) partituri muzicale;
e) reproduceri artistice in serie ale albumelor, stampelor, tablourilor, portretelor, gravurilor, ilustratelor, cartilor postale ilustrate, fotografiilor;
f) atlase, harti plane si globulare, planuri tiparite;
g) materiale de comunicare propagandistica, avand caracter politic, administrativ, cultural-artistic, stiintific, educativ, religios, sportiv, comercial: programe, anunturi, afise, proclamatii, planse, diverse materiale intuitive;
h) teze de doctorat si rezumate ale acestora, precum si cursuri universitare;
i) documente in format electronic: discuri, casete, videocasete, CD-uri, DVD-uri, diafilme, diapozitive, microfilme, microfise si altele asemenea;
j) publicatii avand caracter oficial, ale autoritatilor publice centrale si locale, precum si culegeri de acte normative;
k) standarde, descrieri de inventii si inovatii, norme tehnice si de functionare, materiale de publicitate si de reclama;
l) programe informatice si baze de date;
m) orice alte documente tiparite sau multiplicate prin proceduri grafice sau fizico-chimice, cum sunt: litografierea, fotografierea, fono- si videografierea etc., cu exceptia celor prevazute la art. 4."

4. Dupa articolul 2 se introduce articolul 21, cu urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Depozitul legal se organizeaza la nivel central, in cadrul Bibliotecii Nationale a Romaniei, Bibliotecii Academiei Romane, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timisoara si Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi, si la nivel local, in cadrul bibliotecilor judetene, respectiv in cadrul Bibliotecii Metropolitane Bucuresti."

5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Sunt supuse obligatiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele prevazute la art. 2 produse in Romania, precum si cele realizate in strainatate de catre persoane fizice sau juridice romane, ori executate pentru acestea, indiferent daca sunt destinate difuzarii in Romania sau in strainatate."

6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Nu sunt supuse obligatiei de trimitere, cu titlu de depozit legal, documentele cu valoare informationala redusa - agende, carti de vizita, ferpare, plicuri de corespondenta, formulare cu caracter administrativ-contabil, registre, borderouri, state de plata, boniere, antete, lucrari de mercantilaj - produse in serie si destinate difuzarii comerciale sau gratuite, indiferent de suportul material si de procedeul tehnic utilizat pentru producerea, editarea sau difuzarea lor, programele informatice si bazele de date destinate difuzarii comerciale sau gratuite, documentele de valoare - documentele bancare, timbre fiscale si judiciare, bilete de transport si de spectacole, documentele de stare civila sau de identitate, titluri de proprietate, filmele artistice si documentare de lung si scurt metraj, materialele de publicitate si de reclama, materialele ce contin informatii secrete de stat sau secrete de serviciu."

7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Pentru documentele prevazute la art. 2, produse in Romania, obligatia de trimitere, cu titlu de depozit legal, apartine editurilor, iar pentru documentele realizate in regia autorului, persoana fizica sau juridica, obligatia apartine, dupa caz, tipografiilor, atelierelor, caselor/studiourilor de inregistrare, Bancii Nationale a Romaniei, Monetariei Statului, Companiei Nationale ŤPosta Romanať - S.A., precum si altor asemenea producatori.
(2) In cazul materialelor realizate in strainatate de catre sau pentru persoane fizice sau juridice romane, obligatia de trimitere, cu titlu de depozit legal, revine acestor persoane."

8. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Se trimit la Biblioteca Nationala a Romaniei, in 7 exemplare, urmatoarele materiale:
a) cartile;
b) brosurile;
c) extrasele din publicatii seriale.
(2) Din cele 7 exemplare mentionate la alin. (1), Biblioteca Nationala a Romaniei retine 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru Depozitul legal propriu, un exemplar pentru semnalare statistica si elaborarea Bibliografiei nationale curente si un exemplar destinat schimbului international de publicatii si distribuie cate un exemplar Bibliotecii Academiei Romane, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timisoara si Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi.
(3) Se trimit la Biblioteca Nationala a Romaniei, in 6 exemplare, urmatoarele documente:
a) publicatii seriale;
b) cursurile universitare tiparite sau multigrafiate;
c) manuale scolare;
d) albumele si atlasele;
e) partiturile muzicale;
f) reproducerile in serie ale stampelor, tablourilor, gravurilor, afiselor, ilustratelor, cartilor postale ilustrate, fotografiilor;
g) rezumatele tezelor de doctorat;
h) microfilme, microfise;
i) documentele cartografice: harti, planuri tiparite;
j) documentele audiovizuale: discuri, casete, compact-discuri audio, videocasete, DVD-uri, diafilme, diapozitive;
k) documentele in format electronic;
l) programele informatice si bazele de date.
(4) Din cele 6 exemplare mentionate la alin. (3), Biblioteca Nationala a Romaniei retine doua exemplare pentru Depozitul legal propriu si pentru elaborarea Bibliografiei nationale curente si distribuie cate un exemplar Bibliotecii Academiei Romane, Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, Bibliotecii Centrale Universitare din Timisoara si Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi.
(5) Tezele de doctorat se trimit in cate un exemplar la Biblioteca Nationala a Romaniei si la Biblioteca Academiei Romane.
(6) Documentele numismatice si filatelice, cum sunt: bancnotele, monedele, medaliile si marcile postale, se trimit in cate un exemplar la Biblioteca Academiei Romane.
(7) Se trimit la Biblioteca Nationala a Romaniei, in 2 exemplare, urmatoarele materiale:
a) editiile rare sau bibliofile;
b) hartile-planuri si globulare;
c) programele, anunturile, afisele, proclamatiile;
d) standardele si descrierile de inventii si de inovatii.
(8) Din cele doua exemplare mentionate la alin. (7), Biblioteca Nationala a Romaniei retine un exemplar pentru Depozitul legal propriu si distribuie celalalt exemplar Bibliotecii Academiei Romane."

9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - In cazul materialelor prevazute la art. 6 alin. (1) si (3), persoanele fizice si juridice mentionate la art. 5 alin. (1) trimit un exemplar suplimentar la biblioteca judeteana din judetul in care isi au sediul, respectiv la Biblioteca Metropolitana Bucuresti, in vederea includerii acestor materiale in Depozitul legal local."

10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Trimiterea documentelor cu titlu de depozit legal catre bibliotecile prevazute la art. 6 si 7 are caracter obligatoriu, documentele respective fiind transmise cu titlu gratuit.
(2) Cheltuielile de expeditie a documentelor cu titlu de Depozit legal trimise de catre producatori se suporta de catre acestia, iar cheltuielile de expeditie intre biblioteci se suporta din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
(3) Trimiterea prevazuta la alin. (1) se efectueaza din prima transa de tiraj, in termen de maximum 30 de zile de la data aparitiei.
(4) Nu se trimit documente tiparite produse in tiraje suplimentare. Pentru acestea se trimit la sfarsitul fiecarui an, la Biblioteca Nationala a Romaniei, declaratii globale ale cifrelor de tiraj."

11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Persoanele fizice si juridice care trimit materiale pentru Depozitul legal sunt obligate sa inscrie in actele insotitoare urmatoarele date, necesare identificarii fiecarui exemplar trimis: autorul, titlul, tirajul, pretul si numarul de comanda.
(2) Pe exemplarele de carte trimise pentru Depozitul legal trebuie sa figureze descrierea C.I.P. a Bibliotecii Nationale a Romaniei, precum si urmatoarele date: numele/denumirea si domiciliul/sediul producatorului si, in cazul tiparirii in strainatate, tara in care a fost tiparita cartea, luna si anul tiparirii, numarul international standardizat - I.S.B.N."

12. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Biblioteca Nationala a Romaniei este autorizata sa exercite functia de agentie nationala pentru Depozit legal si are, in aceasta calitate, urmatoarele atributii:
a) asigura controlul bibliografic national - C.B.N. - asupra materialelor prevazute la art. 2 din prezenta lege;
b) intocmeste statistica oficiala a editiilor nationale;
c) atribuie numarul de Depozit legal;
d) atribuie numerele internationale de standardizare a cartilor - I.S.B.N. - si a publicatiilor in serie - I.S.S.N. - si intocmeste catalogarea inaintea publicarii - C.I.P.;
e) creeaza si gestioneaza baza de date a editurilor cu sediul in Romania;
f) urmareste si controleaza modul in care persoanele fizice si juridice, obligate sa efectueze trimiteri cu titlu de Depozit legal, se conformeaza acestei obligatii;
g) urmareste si controleaza modul in care bibliotecile beneficiare prelucreaza, depoziteaza si conserva cartile si celelalte materiale primite cu titlu de Depozit legal;
h) retine, prelucreaza, depoziteaza si conserva, ca fond intangibil, cate un exemplar din documentele primite cu titlu de Depozit legal si distribuie celelalte exemplare beneficiarilor prevazuti la art. 6 si 7."

13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Biblioteca Nationala a Romaniei, respectiv Biblioteca Metropolitana Bucuresti si bibliotecile judetene, controleaza, prin personalul lor de specialitate, imputernicit in acest scop, activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 5, cu privire la indeplinirea obligatiilor de depunere a documentelor care fac obiectul Depozitului legal, respectiv al Depozitelor legale locale, constata contraventiile prevazute la art. 14 alin. (1) si aplica amenzi contraventionale.
(2) Sumele provenite din amenzi, care revin Bibliotecii Nationale a Romaniei, Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, respectiv bibliotecilor judetene, ca venituri extrabugetare, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, vor fi folosite de acestea pentru achizitionarea documentelor prevazute la art. 2.
(3) Ministerul Culturii si Cultelor elibereaza legitimatii speciale pentru personalul de control prevazut la alin. (1)."

14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - Controlul activitatii producatorilor din subordinea Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, constatarea contraventiilor savarsite de acestia si aplicarea amenzilor contraventionale se realizeaza de catre personalul desemnat de cele doua ministere."

15. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) Nerespectarea obligatiei de trimitere a documentelor cu titlu de Depozit legal in termenul prevazut la art. 8 alin. (3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in valoare de 5 ori pretul de vanzare al documentului netrimis.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre personalul prevazut la art. 12 alin. (1).
(3) Contraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare."

16. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) In termen de 30 de zile de la aplicarea amenzii contraventionale, contravenientii sunt obligati sa trimita pentru Depozitul legal documentele care fac obiectul contraventiei.
(2) In cazul savarsirii in mod repetat a contraventiilor prevazute la art. 14 alin. (1), Biblioteca Nationala a Romaniei si bibliotecile judetene, respectiv Biblioteca Metropolitana Bucuresti, sesizeaza organele competente in vederea anularii autorizatiei de functionare a producatorilor in cauza."

Art. II. - Legea nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea si functionarea Depozitului legal de tiparituri si alte documente grafice si audiovizuale, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Aboneaza-te la newsletterul IQads cu cele mai importante articole despre comunicare, marketing si alte domenii creative:
Info


Sectiune

DictionarBranded


Related