Fringe time

Perioada de timp care precede direct si care urmeaza imediat dupa prime time, in televiziune.

A time period directly preceding and directly following prime time, on television.


Articole in care e folosit acest termen