Inregistrarea internationala a marcilor

LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989
EMITENT: PARLAMENTUL
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 15 ianuarie 1998
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Apartenenta la Uniunea de la Madrid
Statele care sunt parti la prezentul protocol, denumite in cele ce urmeaza state contractante, chiar daca nu sunt parti la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, revizuit la Stockholm in 1967 si modificat in 1979, denumit in cele ce urmeaza Aranjamentul de la Madrid (Stockholm), si organizatiile mentionate la art. 14 (1) b) care sunt parti la prezentul protocol, denumite in cele ce urmeaza organizatiile contractante, sunt membre ale aceleiasi uniuni la care sunt membre tarile care sunt parti la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm). In prezentul protocol, expresia parti contractante desemneaza atat statele contractante, cat si organizatiile contractante.

ART. 2
Obtinerea protectiei prin inregistrarea internationala
(1) In cazul in care o cerere de inregistrare a unei marci a fost depusa la oficiul unei parti contractante sau in cazul in care o marca a fost inregistrata in registrul oficiului unei parti contractante, persoana care este solicitantul acestei cereri, denumita in cele ce urmeaza cererea de baza, sau titularul acestei inregistrari, denumita in cele ce urmeaza inregistrarea de baza, poate, sub rezerva dispozitiilor prezentului protocol, sa asigure protectia marcii sale pe teritoriul partilor contractante, obtinand inregistrarea acestei marci in registrul Biroului international al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, denumite in cele ce urmeaza inregistrarea internationala, respectiv, registrul international, Biroul international si Organizatia, sub rezerva ca:
(i) in cazul in care cererea de baza a fost depusa la oficiul unui stat contractant sau in cazul in care inregistrarea de baza a fost efectuata de un astfel de oficiu, persoana care este solicitantul acestei cereri sau titularul acestei inregistrari sa fie un resortisant al acelui stat contractant sau sa fie domiciliat ori sa aiba o intreprindere industriala sau comerciala efectiva si serioasa in respectivul stat contractant;
(ii) in cazul in care cererea de baza a fost depusa la oficiul unei organizatii contractante sau in cazul in care inregistrarea de baza a fost efectuata de un astfel de oficiu, persoana care este solicitantul acestei cereri sau titularul acestei inregistrari sa fie resortisantul unui stat membru al acestei organizatii contractante sau sa fie domiciliat ori sa aiba o intreprindere industriala sau comerciala efectiva si serioasa pe teritoriul respectivei organizatii contractante.
(2) Cererea de inregistrare internationala, denumita in cele ce urmeaza cererea internationala, trebuie sa fie depusa la Biroul international prin intermediul oficiului la care s-a depus cererea de baza sau prin care s-a efectuat inregistrarea de baza, denumit in cele ce urmeaza oficiul de origine, dupa caz.
(3) In prezentul protocol, termenul oficiu sau oficiu al unei parti contractante desemneaza oficiul care este insarcinat, in numele unei parti contractante, cu inregistrarea marcilor, iar termenul marci desemneaza atat marcile de produse, cat si marcile de servicii.
(4) In prezentul protocol, prin teritoriu al unei parti contractante se intelege, in cazul in care partea contractanta este un stat, teritoriul acestui stat si, in cazul in care partea contractanta este o organizatie interguvernamentala, teritoriul pe care se aplica tratatul constitutiv al acestei organizatii interguvernamentale.

ART. 3
Cererea internationala
(1) Orice cerere internationala facuta in baza prezentului protocol va trebui sa fie prezentata pe un formular prescris in regulamentul de executie. Oficiul de origine va certifica ca indicatiile care apar in cererea internationala corespund cu acelea care apar, in momentul certificarii, in cererea de baza sau in inregistrarea de baza, dupa caz. In plus, respectivul oficiu va indica:
(i) in cazul unei cereri de baza, data si numarul acestei cereri;
(ii) in cazul unei inregistrari de baza, data si numarul acestei inregistrari, cat si data si numarul cererii din care provine inregistrarea de baza.
Oficiul de origine va indica, de asemenea, data cererii internationale.
(2) Solicitantul va trebui sa indice produsele si serviciile pentru care este solicitata protectia marcii, cat si, daca este posibil, clasa sau clasele corespunzatoare, dupa clasificarea stabilita de Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in scopul inregistrarii marcilor. Daca solicitantul nu ofera aceasta indicatie, Biroul international va clasifica produsele si serviciile in clasele corespunzatoare respectivei clasificari. Indicarea claselor oferita de catre solicitant va fi supusa unui control al Biroului international, control pe care il va indeplini in stransa legatura cu oficiul de origine. In caz de neintelegere intre respectivul oficiu si Biroul international, avizul acestuia din urma va fi hotarator.
(3) Daca solicitantul revendica culoarea ca element distinctiv al marcii sale, el va trebui:
(i) sa declare acest lucru si sa insoteasca cererea sa internationala cu o mentiune care sa indice culoarea sau combinatia de culori revendicata;
(ii) sa ataseze la cererea sa internationala exemplare in culori ale respectivei marci, care vor fi anexate la notificarile facute de Biroul international; numarul acestor exemplare va fi fixat de catre regulamentul de executie.
(4) Biroul international va inregistra imediat marcile depuse conform art. 2. Inregistrarea internationala va avea data la care cererea internationala a fost primita de oficiul de origine, cu conditia ca cererea internationala sa fi fost primita de Biroul international in termen de doua luni incepand de la acea data. Daca cererea internationala nu a fost primita in acest termen, inregistrarea internationala va avea data la care respectiva cerere internationala a fost primita de Biroul international. Biroul international va notifica fara intarziere inregistrarea internationala oficiilor interesate. Marcile inregistrate in registrul international vor fi publicate intr-o revista periodica, editata de Biroul international, pe baza indicatiilor continute in cererea internationala.
(5) In vederea publicitatii, care trebuie facuta cu privire la marcile inregistrate in registrul international, fiecare oficiu va primi din partea Biroului international un numar de exemplare gratuite si un numar de exemplare cu pret redus ale respectivei reviste, in conditiile fixate de Adunarea mentionata la art. 10, denumita in cele ce urmeaza Adunarea. Aceasta publicitate va fi considerata suficienta pentru toate partile contractante si nici o alta publicitate nu va putea fi ceruta din partea titularului inregistrarii internationale.

ART. 3 bis
Efectul teritorial
Protectia care rezulta din inregistrarea internationala nu se va intinde la o parte contractanta decat la solicitarea persoanei care depune cererea internationala sau care este titularul inregistrarii internationale. Cu toate acestea, o astfel de solicitare nu poate fi facuta fata de o parte contractanta al carei oficiu este oficiul de origine.

ART. 3 tert
Solicitarea de extindere teritoriala
(1) Orice solicitare de extindere teritoriala, la o parte contractanta, a protectiei care rezulta din inregistrarea internationala va trebui sa faca obiectul unei mentiuni speciale in cererea internationala.
(2) O solicitare de extindere teritoriala poate fi facuta, de asemenea, ulterior inregistrarii internationale. O astfel de solicitare va trebui sa fie prezentata pe un formular prescris in regulamentul de executie. Ea va fi imediat inscrisa de Biroul international, care va notifica fara intarziere aceasta inscriere oficiului sau oficiilor interesate. Aceasta inscriere va fi publicata in revista periodica a Biroului international. Aceasta extindere teritoriala va produce efecte de la data la care va fi inscrisa in registrul international; ea va inceta sa fie valabila la data scadenta a inregistrarii internationale la care se refera.

ART. 4
Efectele inregistrarii internationale
(1) a) Cu incepere de la data inregistrarii sau a inscrierii efectuate conform dispozitiilor art. 3 si 3 tert, protectia marcii, in fiecare dintre partile contractante interesate, va fi aceeasi ca si in cazul in care aceeasi marca ar fi fost depusa direct la oficiul acelei parti contractante. Daca nici un refuz nu a fost notificat Biroului international conform art. 5 (1) si (2) sau daca un refuz notificat conform respectivului articol a fost retras ulterior, protectia marcii in partea contractanta interesata va fi, cu incepere de la acea data, aceeasi ca si in cazul in care acea marca ar fi fost inregistrata de oficiul acelei parti contractante.
b) Indicarea claselor de produse si servicii prevazuta la art. 3 nu leaga partile contractante in ceea ce priveste aprecierea intinderii protectiei marcii.
(2) Orice inregistrare internationala se va bucura de dreptul de prioritate stabilit la art. 4 al Conventiei de la Paris privind protectia proprietatii industriale, fara a fi necesara indeplinirea formalitatilor prevazute la lit. d) a respectivului articol.

ART. 4 bis
Inlocuirea unei inregistrari nationale sau regionale printr-o inregistrare internationala
(1) In cazul in care o marca ce face obiectul unei inregistrari nationale sau regionale la oficiul unei parti contractante face, de asemenea, si obiectul unei inregistrari internationale si in cazul in care cele doua inregistrari sunt inscrise pe numele aceleiasi persoane, se considera ca inregistrarea internationala inlocuieste inregistrarea nationala sau regionala, fara prejudiciul drepturilor dobandite prin acest din urma fapt, sub rezerva ca:
(i) protectia care rezulta din inregistrarea internationala sa se extinda la respectiva parte contractanta, conform art. 3 tert (1) sau (2);
(ii) toate produsele si serviciile enumerate in inregistrarea nationala sau regionala sa fie, de asemenea, enumerate in inregistrarea internationala in ceea ce priveste respectiva parte contractanta;
(iii) extinderea sus-mentionata sa produca efect dupa data inregistrarii nationale sau regionale.
(2) Oficiul mentionat la alin. (1) este, la cerere, obligat sa ia nota, in registrul sau, de inregistrarea internationala.

ART. 5
Refuzul si invalidarea efectelor inregistrarii internationale fata de unele parti contractante
(1) In cazul in care legislatia aplicabila o permite, oficiul unei parti contractante caruia Biroul international i-a notificat o extindere a protectiei care rezulta dintr-o inregistrare internationala la acea parte contractanta, conform art. 3 tert (1) sau (2), va avea posibilitatea de a declara intr-o notificare de refuz ca nu se poate acorda, in respectiva parte contractanta, protectia marcii care face obiectul acelei extinderi. Un astfel de refuz nu se va putea baza decat pe motivele care ar fi aplicabile, in baza Conventiei de la Paris privind protectia proprietatii industriale, in cazul unei marci depuse direct la oficiul care notifica refuzul. Cu toate acestea, protectia nu se va putea refuza, chiar partial, pentru singurul motiv ca legislatia aplicabila nu ar autoriza inregistrarea decat intr-un numar limitat de clase sau pentru un numar limitat de produse sau servicii.
(2) a) Orice oficiu care va dori sa exercite acest drept va trebui sa notifice refuzul sau Biroului international, cu indicarea tuturor motivelor, in termenul prevazut de legea care se aplica la acel oficiu si cel mai tarziu, sub rezerva prevederilor lit. b) si c), inaintea incheierii unui an cu incepere de la data la care notificarea extinderii mentionate la alin. (1) a fost trimisa acelui oficiu de catre Biroul international.
b) In pofida prevederilor lit. a), orice parte contractanta poate declara ca, pentru inregistrarile internationale efectuate in baza prezentului protocol, termenul de un an mentionat la alin. (2) a) se inlocuieste cu cel de 18 luni.
c) O astfel de declaratie poate, in plus, sa precizeze ca, in cazul in care un refuz de protectie poate rezulta dintr-o opunere la acordarea protectiei, acest refuz poate fi notificat Biroului international de catre oficiul respectivei parti contractante dupa incheierea termenului de 18 luni. Un astfel de oficiu poate, in ceea ce priveste o inregistrare internationala data, sa notifice un refuz de protectie dupa incheierea termenului de 18 luni, dar numai daca
(i) a informat, inaintea incheierii termenului de 18 luni, Biroul international privind posibilitatea ca opunerile sa fie depuse dupa incheierea termenului de 18 luni, si daca
(ii) notificarea refuzului bazat pe o opunere este efectuata intr-un termen de maximum 7 luni de la data la care incepe sa curga termenul de opunere; daca termenul de opunere expira inaintea celor 7 luni, notificarea trebuie sa fie efectuata intr-un termen de o luna, cu incepere de la incheierea respectivului termen de opunere.
d) Orice declaratie conform prevederilor lit. b) sau c) poate fi facuta in instrumentele mentionate la art. 14 (2) si data la care declaratia va produce efect va fi aceeasi cu data intrarii in vigoare a prezentului protocol fata de statul sau de organizatia interguvernamentala care a facut declaratia. O astfel de declaratie poate, de asemenea, sa fie facuta ulterior, caz in care declaratia va produce efect la 3 luni de la primirea sa de catre directorul general al Organizatiei, denumit in cele ce urmeaza directorul general, sau la orice alta data ulterioara indicata in declaratie, cu privire la inregistrarile internationale a caror data este aceeasi cu data la care declaratia produce efect sau este ulterioara acestei date.
e) La incheierea unei perioade de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentului protocol, Adunarea va efectua o verificare a functionarii sistemului stabilit la lit. a)-d). Dupa aceasta, dispozitiile respective vor putea fi modificate printr-o decizie unanima a Adunarii.
(3) Biroul international va transmite, fara intarziere, titularului inregistrarii internationale unul dintre exemplarele notificarii de refuz. Respectivul titular va avea aceleasi mijloace de recurs ca si in cazul in care marca ar fi fost direct depusa in acesta la oficiul care a notificat refuzul sau. In cazul in care Biroul international va primi o informatie conform alin. (2) c) (i), el va transmite, fara intarziere, respectiva informatie titularului inregistrarii internationale.
(4) Motivele de refuz al unei marci vor fi comunicate de catre Biroul international persoanelor interesate care ii vor solicita acest lucru.
(5) Orice oficiu care nu a notificat Biroului international, in ceea ce priveste o inregistrare internationala data, un refuz provizoriu sau definitiv, conform alin. (1) si(2), va pierde, in ceea ce priveste acea inregistrare internationala, avantajul posibilitatii prevazute la alin. (1).
(6) Invalidarea, de catre autoritatile competente ale unei parti contractante, a efectelor, pe teritoriul acelei parti contractante, a unei inregistrari internationale nu va putea fi pronuntata fara ca titularul acelei inregistrari internationale sa nu fi fost pus in masura de a-si prezenta drepturile in timp util. Invalidarea va fi notificata Biroului international.

ART. 5 bis
Piese justificative privind legitimitatea folosirii unor elemente ale marcii
Piesele justificative privind legimititatea folosirii unor elemente continute in marci, cum ar fi embleme, ecusoane, portrete, distinctii onorifice, titluri, nume comerciale sau nume de persoane, altele decat cel al solicitantului, sau alte inscriptii analoage, care ar putea fi cerute de oficiile partilor contractante, vor fi scutite de orice legalizare, precum si de orice alta certificare decat cea a oficiului de origine.

ART. 5 tert
Copia de pe mentiunile care apar in registrul international; cercetari de anterioritate; extrase din registrul international
(1) Biroul international va elibera oricarei persoane care va solicita acest lucru, in schimbul unei taxe fixate de regulamentul de executie, o copie de pe mentiunile inscrise in registrul international referitoare la o anumita marca.
(2) Biroul international va putea, de asemenea, contra taxa, sa se ocupe cu efectuarea de cercetari de anterioritate printre marcile care fac obiectul inregistrarilor internationale.
(3) Extrasele din registrul international, in vederea producerii lor intr-una dintre partile contractante, vor fi scutite de orice legalizare.

ART. 6
Durata validitatii inregistrarii internationale; dependenta si independenta inregistrarii internationale
(1) Inregistrarea unei marci la Biroul international se efectueaza pentru o perioada de 10 ani, cu posibilitatea reinnoirii in conditiile stabilite la art. 7.
(2) La incheierea unui termen de 5 ani de la data inregistrarii internationale, aceasta devine independenta de cererea de baza sau de inregistrarea care provine din aceasta ori de inregistrarea de baza, dupa caz, sub rezerva dispozitiilor urmatoare.
(3) Protectia care rezulta din inregistrarea internationala, facand sau nu obiectul unei transmiteri, nu va mai putea fi invocata daca, inaintea incheierii termenului de 5 ani de la data inregistrarii internationale, cererea de baza sau inregistrarea care provine din aceasta ori inregistrarea de baza, dupa caz, a facut obiectul unei retrageri, a expirat sau a facut obiectul unei renuntari ori al unei decizii finale de respingere, revocare, radiere sau invalidare, in ceea ce priveste totalitatea sau unele dintre produsele si serviciile enumerate in inregistrarea internationala. Va fi aceeasi situatie, daca
(i) un recurs impotriva unei decizii care refuza efectele cererii de baza,
(ii) o actiune care vizeaza retragerea cererii de baza sau revocarea, radierea ori invalidarea inregistrarii care provine din cererea de baza sau din inregistrarea de baza ori
(iii) o opunere la cererea de baza
ajunge, dupa incheierea perioadei de 5 ani, la o hotarare finala de respingere, de revocare, de radiere ori de invalidare, sau solicitand retragerea, a cererii de baza ori a inregistrarii care provine din aceasta sau a inregistrarii de baza, dupa caz, cu conditia ca recursul, actiunea sau opunerea in discutie sa fi inceput inaintea incheierii respectivei perioade. Va fi aceeasi situatie daca cererea de baza este retrasa sau daca inregistrarea care provine din cererea de baza sau din inregistrarea de baza face obiectul unei renuntari dupa incheierea perioadei de 5 ani, cu conditia ca, cu ocazia retragerii sau a renuntarii, respectiva cerere sau respectiva inregistrare sa faca obiectul unei proceduri mentionate la pct. (i), (ii) sau (iii) si ca aceasta procedura sa fi inceput inaintea incheierii respectivei perioade.
(4) Oficiul de origine va notifica Biroului international, asa cum este prevazut in regulamentul de executie, faptele si deciziile pertinente in baza alin. (3) si acesta va informa partile interesate si va incepe orice publicare corespunzatoare, asa cum este prevazut in regulamentul de executie. Oficiul de origine va solicita, daca este cazul, Biroului international, de a radia, in masura posibila, inregistrarea internationala si Biroul international va da curs cererii sale.

ART. 7
Reinnoirea inregistrarii internationale
(1) Orice inregistrare internationala poate fi reinnoita pentru o perioada de 10 ani de la expirarea perioadei precedente, prin simpla plata a onorariului de baza si, sub rezerva art. 8 (7), a onorariilor suplimentare si a completarilor de onorarii prevazute la art. 8 (2).
(2) Reinnoirea nu va putea aduce nici o modificare la inregistrarea internationala in ultimul sau stadiu.
(3) Cu 6 luni inaintea expirarii termenului de protectie, Biroul international va reaminti titularului inregistrarii internationale si, daca este cazul, mandatarului sau, prin trimiterea unui aviz oficial, data exacta a acestei expirari.
(4) Prin intermediul depunerii unei taxe suplimentare, fixata de regulamentul de executie, va fi acordat un termen de gratie de 6 luni pentru reinnoirea inregistrarii internationale.

ART. 8
Taxele pentru cererea internationala si pentru inregistrarea internationala
(1) Oficiul de origine va avea dreptul de a fixa, dupa voie, si de a percepe pentru propriul profit o taxa pe care o va cere solicitantului sau titularului inregistrarii internationale cu ocazia depunerii cererii internationale sau cu ocazia reinnoirii inregistrarii internationale.
(2) Inregistrarea unei marci la Biroul international va fi supusa regulamentului prealabil unui onorariu international, care va cuprinde, sub rezerva dispozitiilor alin. (7) a):
(i) un onorariu de baza;
(ii) un onorariu suplimentar pentru orice clasa a clasificarii internationale mai sus de a treia, in care vor fi aranjate produsele sau serviciile la care se aplica marca;
(iii) o completare de onorariu pentru orice cerere de extindere de protectie conform art. 3 tert.
(3) Cu toate acestea, onorariul suplimentar specificat la alin. (2) (ii) va putea fi stabilit intr-un termen fixat de regulamentul de executie, daca numarul claselor de produse sau de servicii a fost fixat sau contestat de Biroul international si fara sa se fi adus prejudiciu datei inregistrarii internationale. Daca la expirarea respectivului termen, onorariul suplimentar nu a fost platit sau daca lista produselor sau a serviciilor nu a fost redusa de solicitant in masura necesara, cererea internationala va fi considerata abandonata.
(4) Produsul anual al diverselor incasari ale inregistrarii internationale, cu exceptia incasarilor care provin din onorariile mentionate la alin. (2) (ii) sau (iii), va fi repartizat in parti egale intre partile contractante, prin grija Biroului international, dupa scaderea cheltuielilor si a taxelor aferente executiei prezentului protocol.
(5) Sumele care provin din onorariile suplimentare mentionate la alin. (2) (ii) vor fi repartizate, la expirarea fiecarui an, intre partile contractante interesate, proportional cu numarul de marci pentru care protectia va fi fost ceruta in fiecare dintre ele in timpul anului scurs, acest numar fiind afectat, in ceea ce priveste partile contractante care efectueaza o examinare, de un coeficient care va fi determinat de regulamentul de executie.
(6) Sumele care provin din completarea de onorarii mentionata la alin. (2) (iii) vor fi repartizate conform acelorasi reguli ca acelea care sunt prevazute la alin. (5).
(7) a) Orice parte contractanta poate declara ca, in ceea ce priveste fiecare inregistrare internationala in care ea este mentionata conform art. 3 tert, cat si in ceea ce priveste reinnoirea unei astfel de inregistrari internationale, ea doreste sa primeasca, in locul unei parti din venitul provenit din onorariile suplimentare si din completarile de onorarii, o taxa (denumita in cele ce urmeaza taxa individuala), al carei cuantum este indicat in declaratie si care poate fi modificat in declaratii ulterioare, dar care nu poate fi superior unui cuantum echivalent cuantumului, dupa scaderea economiilor care rezulta din procedura internationala, pe care oficiul respectivei parti contractante ar avea dreptul sa-l primeasca de la un solicitant pentru o inregistrare pe termen de 10 ani sau de la titularul unei inregistrari pentru o reinnoire de inca 10 ani a acelei inregistrari a marcii in registrul respectivului oficiu. In cazul in care o astfel de taxa individuala trebuie platita:
(i) nici un onorariu suplimentar mentionat la alin. (2) (ii) nu va fi datorat, daca numai partile contractante care au facut o declaratie conform prezentului subalineat sunt mentionate potrivit art. 3 tert; si
(ii) nici o completare de onorarii mentionata la alin. (2) (iii) nu va fi datorata in ceea ce priveste orice parte contractanta care a facut o declaratie conform prezentului subalineat.
b) Orice declaratie conform prevederilor lit. a) poate fi facuta in instrumentele mentionate la art. 14 (2) si data la care declaratia va produce efect va fi aceeasi cu data intrarii in vigoare a prezentului protocol, in ceea ce priveste statul sau organizatia interguvernamentala care a facut declaratia. O astfel de declaratie poate fi facuta, de asemenea, ulterior, in care caz declaratia va produce efect la 3 luni de la primirea acesteia de catre directorul general sau la orice data ulterioara indicata in declaratie, in ceea ce priveste inregistrarile internationale a caror data este aceeasi cu cea la care declaratia produce efect sau este ulterioara acestei date.

ART. 9
Inscrierea unei schimbari de titular in inregistrarea internationala
La solicitarea persoanei pe numele careia este inscrisa inregistrarea internationala sau la solicitarea unui oficiu interesat, facuta din oficiu ori la cererea unei persoane interesate, Biroul international inscrie in registrul international orice schimbare de titular al acelei inregistrari, in ceea ce priveste totalitatea sau unele parti contractante pe teritoriul carora respectiva inregistrare are efect si in ceea ce priveste totalitatea sau o parte a produselor si serviciilor enumerate in inregistrare, sub rezerva ca noul titular sa fie o persoana care, conform art. 2 (1), sa aiba dreptul de a depune cereri internationale.

ART. 9 bis
Unele inscrieri privind o inregistrare internationala
Biroul international va inscrie in registrul international:
(i) orice modificare privind numele sau adresa titularului inregistrarii internationale;
(ii) constituirea unui mandatar al titularului inregistrarii internationale sau orice alta data pertinenta privind un astfel de mandatar;
(iii) orice limitare, in ceea ce priveste totalitatea sau unele parti contractante, a produselor si serviciilor enumerate in inregistrarea internationala;
(iv) orice renuntare, radiere sau invalidare a inregistrarii internationale, in ceea ce priveste totalitatea sau unele parti contractante;
(v) orice alta data pertinenta, identificata in regulamentul de executie, privind drepturile asupra unei marci care face obiectul unei inregistrari internationale.

ART. 9 tert
Taxe pentru unele inscrieri
Orice inscriere facuta conform art. 9 sau 9 bis poate da nastere la plata unei taxe.

ART. 9 quater
Oficiul comun al mai multor state contractante
(1) Daca mai multe state contractante convin sa realizeze unificarea legilor lor nationale in materie de marci, ele vor putea notifica directorului general:
(i) ca un oficiu comun se va substitui oficiului national al fiecaruia dintre ele; si
(ii) ca totalitatea teritoriilor lor respective va trebui sa fie considerata ca un singur stat pentru aplicarea tuturor sau a unei parti a dispozitiilor care preced prezentul articol, cat si a dispozitiilor art. 9 quinquies si 9 sexies.
(2) Aceasta posibilitate nu va produce efect decat la 3 luni dupa data comunicarii, care va fi facuta de directorul general partilor contractante.

ART. 9 quinquies
Transformarea unei inregistrari internationale in cereri nationale sau regionale
Atunci cand, in cazul in care inregistrarea internationala este radiata, la solicitarea oficiului de origine, in baza art. 6 (4), in ceea ce priveste totalitatea sau o parte a produselor si serviciile enumerate in respectiva inregistrare, persoana care era titularul inregistrarii internationale depune o cerere de inregistrare a aceleiasi marci la oficiul uneia dintre partile contractante pe teritoriul carora inregistrarea internationala avea efect, aceasta cerere va fi tratata ca si cum ea ar fi fost depusa la data inregistrarii internationale conform art. 3 (4) sau la data inscrierii extinderii teritoriale conform art. 3 tert (2) si, daca inregistrarea internationala ar beneficia de o prioritate, respectiva cerere va beneficia de aceeasi prioritate, sub rezerva:
(i) ca respectiva cerere sa fie depusa in termenul de 3 luni de la data la care inregistrarea internationala a fost radiata;
(ii) ca produsele si serviciile enumerate in cerere sa fie acoperite in fapt de lista produselor si serviciilor care apare in inregistrarea internationala cu privire la partea contractanta interesata; si
(iii) ca respectiva cerere sa fie conforma cu toate cerintele legislatiei aplicabile, inclusiv cu acelea care se refera la taxe.

ART. 9 sexies
Protectia Aranjamentului de la Madrid (Stockholm)
(1) In cazul in care, in ceea ce priveste o cerere internationala data sau o inregistrare internationala data, oficiul de origine este oficiul unui stat care este parte, in acelasi timp, la prezentul protocol si la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm), dispozitiile prezentului protocol nu au efect pe teritoriul oricarui alt stat care, de asemenea, este parte, in acelasi timp, la prezentul protocol si la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm).
(2) Adunarea poate, cu majoritate de trei patrimi, sa abroge alin. (1) sau sa restranga sfera acestuia dupa expirarea unui termen de 10 ani de la intrarea in vigoare a prezentului protocol, dar nu inaintea expirarii unui termen de 5 ani de la data la care majoritatea tarilor care sunt parti la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm) au devenit parti la prezentul protocol. Numai statele care sunt parti la respectivul aranjament si la prezentul protocol vor avea dreptul sa ia parte la votul Adunarii.

ART. 10
Adunarea
(1) a) Partile contractante sunt membre ale aceleiasi Adunari ca si tarile care sunt parte la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm).
b) Fiecare parte contractanta este reprezentata in aceasta Adunare de catre un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de partea contractanta care a desemnat-o, cu exceptia cheltuielilor de calatorie si a diurnelor pentru un delegat al fiecarui parti contractante, care sunt de sarcina Uniunii.
(2) Adunarea, in afara functiilor care ii revin in baza Aranjamentului de la Madrid (Stockholm):
(i) trateaza toate problemele privind aplicarea prezentului protocol;
(ii) da Biroului international indicatii privind pregatirea conferintelor de revizuire a prezentului protocol, tinandu-se seama in mod just de observatiile tarilor Uniunii care nu sunt parti la prezentul protocol;
(iii) adopta si modifica dispozitiile regulamentului de executie, care privesc aplicarea prezentului protocol;
(iv) se achita de orice alte functii pe care le implica prezentul protocol.
(3) a) Fiecare parte contractanta dispune de un vot in cadrul Adunarii. Asupra problemelor care privesc numai tarile care sunt parti la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm), partile contractante care nu sunt parti la respectivul aranjament nu au drept de vot, in timp ce, asupra problemelor care privesc numai tarile contractante, numai acestea din urma au drept de vot.
b) Majoritatea membrilor Adunarii, care au drept de vot asupra unei probleme date, constituie cvorumul in vederea votarii acestei probleme.
c) In pofida dispozitiilor lit. b), daca, in cadrul unei sesiuni, numarul membrilor Adunarii care au drept de vot asupra unei probleme date si care sunt reprezentati este inferior majoritatii, dar egal sau superior unei treimi din numarul membrilor Adunarii care au drept de vot asupra acestei probleme, Adunarea poate lua decizii; cu toate acestea, deciziile Adunarii, cu exceptia celor care privesc procedura sa, nu devin executorii decat in cazul in care conditiile enuntate mai jos sunt indeplinite. Biroul international comunica respectivele decizii membrilor Adunarii, care au drept de vot asupra respectivei probleme si care nu erau reprezentati, invitandu-i sa exprime in scris, in termen de 3 luni de la data respectivei comunicari, votul sau abtinerea lor. Daca, la expirarea acestui termen, numarul respectivilor membri care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel putin egal cu numarul membrilor care lipseau pentru ca cvorumul sa fie atins in cadrul sesiunii, respectivele decizii devin executorii, cu conditia ca, in acelasi timp, majoritatea necesara sa ramana intrunita.
d) Sub rezerva dispozitiilor art. 5 (2) e), 9 sexies (2), 12 si 13 (2), deciziile Adunarii se iau cu majoritatea a doua treimi din numarul voturilor exprimate.
e) Abtinerea nu se considera vot.
f) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur membru al Adunarii si nu poate vota decat in numele acestuia.
(4) In plus fata de reuniunile sale in sesiuni ordinare si in sesiuni extraordinare, conform Aranjamentului de la Madrid (Stockholm), Adunarea se reuneste in sesiune extraordinara la convocarea directorului general, la cererea unei patrimi din numarul membrilor Adunarii care au drept de vot asupra problemelor ce i se propun directorului general de a le include pe ordinea de zi a sesiunii. Ordinea de zi a unei astfel de sesiuni se pregateste de catre directorul general.

ART. 11
Biroul international
(1) Sarcinile referitoare la inregistrarea internationala, conform prezentului protocol, precum si alte sarcini administrative privind prezentul protocol sunt asigurate de catre Biroul international.
(2) a) Biroul international, conform directivelor Adunarii, pregateste conferintele de revizuire a prezentului protocol.
b) Biroul international poate consulta organizatii interguvernamentale si internationale neguvernamentale asupra pregatirii respectivelor conferinte de revizuire.
c) Directorul general si persoanele desemnate de catre acesta iau parte, fara drept de vot, la deliberari in cadrul respectivelor conferinte de revizuire.
(3) Biroul international executa orice alte sarcini care ii sunt atribuite privind prezentul protocol.

ART. 12
Finante
In ceea ce priveste partile contractante, finantele Uniunii sunt conduse conform acelorasi dispozitii ca cele cuprinse la art. 12 din Aranjamentul de la Madrid (Stockholm), intelegandu-se ca orice trimitere la art. 8 al respectivului aranjament se considera o trimitere la art. 8 al prezentului protocol. In afara de aceasta, in sensul art. 12 (6) b) al respectivului aranjament, organizatiile contractante sunt considerate, sub rezerva unei decizii unanime contrare Adunarii, ca apartinand clasei de contributie I (unu), conform Conventiei de la Paris privind protectia proprietatii industriale.

ART. 13
Modificarea unor articole ale protocolului
(1) Se pot prezenta propuneri de modificare a art. 10, 11, 12 si a prezentului articol de catre orice parte contractanta sau de catre directorul general. Aceste propuneri se comunica de catre directorul general partilor contractante, cu cel putin 6 luni inainte de a fi supuse examinarii Adunarii.
(2) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) se adopta de Adunare. Adoptarea necesita trei patrimi din numarul voturilor exprimate; cu toate acestea, orice modificare a art. 10 si a prezentului alineat necesita patru cincimi din numarul voturilor exprimate.
(3) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) intra in vigoare la o luna de la primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuata in conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei patrimi din numarul statelor si al organizatiilor interguvernamentale care erau membre ale Adunarii in momentul in care modificarea a fost adoptata si care aveau dreptul de vot asupra modificarii. Orice modificare a respectivelor articole, astfel acceptata, leaga toate statele si organizatiile interguvernamentale care sunt parti contractante in momentul in care modificarea intra in vigoare sau care devin astfel la o data ulterioara.

ART. 14
Modalitati pentru a deveni parte la protocol; intrarea in vigoare
(1) a) Orice stat care este parte la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale poate deveni parte la prezentul protocol.
b) In plus, orice organizatie interguvernamentala poate, de asemenea, deveni parte la prezentul protocol, in cazul in care sunt indeplinite conditiile urmatoare:
(i) cel putin unul dintre statele membre ale acestei organizatii este parte la Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale;
(ii) respectiva organizatie are un oficiu regional, in scopul inregistrarii de marci, avand efect pe teritoriul organizatiei, sub rezerva ca un astfel de oficiu sa nu faca obiectul unei notificari in baza art. 9 quater.
(2) Orice stat sau organizatie mentionata la alin. (1) poate semna prezentul protocol. Orice stat sau organizatie mentionata la alin. (1) poate, daca a semnat prezentul protocol, sa depuna un instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a prezentului protocol sau, daca nu a semnat prezentul protocol, sa depuna un instrument de aderare la acesta.
(3) Instrumentele mentionate la alin. (2) se depun la directorul general.
(4) a) Prezentul protocol intra in vigoare la 3 luni de la depunerea a patru instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sub rezerva ca cel putin unul dintre aceste instrumente sa fi fost depus de o tara care este parte la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm) si ca cel putin unul dintre aceste instrumente sa fi fost depus de catre un stat care nu este parte la Aranjamentul de la Madrid (Stockholm) ori de catre una dintre organizatiile mentionate la alin. (1) b).
b) In ceea ce priveste orice alt stat sau organizatie mentionata la alin. (1), prezentul protocol intra in vigoare la 3 luni de la data la care ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea sa a fost notificata de catre directorul general.
(5) Orice stat sau organizatie mentionata la alin. (1), cu ocazia depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare a prezentului protocol sau a instrumentului sau de aderare la respectivul protocol poate declara ca protectia care rezulta dintr-o inregistrare internationala efectuata in baza prezentului protocol inaintea intrarii in vigoare a respectivului protocol, in ceea ce il priveste, nu poate face obiectul unei extinderi in ceea ce il priveste.

ART. 15
Denuntarea
(1) Prezentul protocol ramane in vigoare pe termen nelimitat.
(2) Orice parte contractanta poate denunta prezentul protocol printr-o notificare adresata directorului general.
(3) Denuntarea produce efect la un an de la data la care directorul general a primit notificarea.
(4) Posibilitatea de denuntare prevazuta de prezentul articol nu poate fi exercitata de catre o parte contractanta inaintea expirarii unui termen de 5 ani de la data la care prezentul protocol a intrat in vigoare privind acea parte contractanta.
(5) a) In cazul in care o marca face obiectul unei inregistrari internationale care are efect in statul sau in organizatia interguvernamentala care denunta prezentul protocol, la data la care denuntarea devine efectiva titularul respectivei inregistrari poate depune, la oficiul respectivului stat sau al respectivei organizatii, o cerere internationala a aceleiasi marci, care va fi tratata ca si cum ar fi fost depusa la data inregistrarii internationale, conform art. 3 (4), sau la data inscrierii extinderii teritoriale, conform art. 3 tert (2) si care, daca inregistrarea ar beneficia de prioritate, va beneficia de aceeasi prioritate, sub rezerva:
(i) ca respectiva marca sa fie depusa in termen de 2 ani de la data la care denuntarea a devenit efectiva;
(ii) ca produsele si serviciile din cerere sa fie acoperite in fapt de lista produselor si a serviciilor care apar in inregistrarea internationala, in ceea ce priveste statul sau organizatia interguvernamentala care a denuntat prezentul protocol; si
(iii) ca respectiva cerere sa fie conforma tuturor cerintelor legislatiei aplicabile, inclusiv ale celei care se refera la taxe.
b) Dispozitiile alin. (5) a) se aplica, de asemenea, in privinta oricarei marci ce face obiectul unei inregistrari internationale care are efect, in cadrul partilor contractante, altele decat statul sau organizatia interguvernamentala care denunta prezentul protocol, la data la care denuntarea devine efectiva, si al carei titular, avand in vedere denuntarea, nu mai este indreptatit sa depuna cereri internationale conform art. 2 (1).

ART. 16
Semnarea; limbile oficiale; functii de depozitar
(1) a) Prezentul protocol se semneaza intr-un singur exemplar, in limbile franceza, engleza si spaniola, si se depune la directorul general, in cazul in care nu mai este deschis semnarii la Madrid. Textele in cele trei limbi au aceeasi autenticitate.
b) Directorul general stabileste textele oficiale ale prezentului protocol, dupa consultarea guvernelor si organizatiilor interesate, in limbile germana, araba, chineza, italiana, japoneza, portugheza si rusa, precum si in celelalte limbi pe care Adunarea le va putea indica.
(2) Prezentul protocol ramane deschis semnarii, la Madrid, pana la data de 31 decembrie 1989.
(3) Directorul general transmite doua copii, certificate in conformitate de catre Guvernul Spaniei, de pe textele semnate ale prezentului protocol, tuturor statelor si organizatiilor interguvernamentale care pot deveni parti la prezentul protocol.
(4) Directorul general inregistreaza prezentul protocol la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
(5) Directorul general notifica tuturor statelor si organizatiilor internationale, care pot deveni parti sau care sunt parti la prezentul protocol, semnaturile, depunerile de instrumente de ratificare, de acceptare, de aprobare si de aderare, precum si intrarea in vigoare a prezentului protocol si a oricarei modificari a acestuia, orice notificare de denuntare si orice declaratie, prevazute in prezentul protocol.

Aboneaza-te la newsletterul IQads cu cele mai importante articole despre comunicare, marketing si alte domenii creative:
Info


Sectiune

DictionarBranded


Related