Utility

Calitatea inerenta sau abilitatea unui produs de a satisface o dorinta. Vezi Economic Utility (utilitatea economica); Form Utility (utilitatea formei); Information and Image Utility (utilitatea de informatie si imagine); Place Utility (utilitatea de spatiu); Time Utility (utilitatea de timp); Possession Utility (utilitatea posesiei).

The inherent quality or ability of a product to satisfy a want. See Economic Utility; Form Utility; Information and Image Utility; Place Utility; Time Utility; Possession Utility.


Articole in care e folosit acest termen